Förstärkt familjehemsvård

Barn som placeras i samhällsvård har behov av trygga och stabila vuxna och relationer som varar över tid.

Våra familjehem ska ha det känslomässiga överskottet som krävs för att ge ett placerat barn trygghet, stabilitet och möjlighet att utveckla goda levnadsvanor.

Att arbeta i team ser vi som en självklarhet för alla parter och vill verka för goda relationer med socialtjänsten och barnets biologiska familj. Vi ingår i det delade föräldraskapet.

Vi på Familjehem-Bemanning Kristianstad AB står för handledning till familjehem och tillgänglighet dygnet runt. Vi tillämpar närhetsprincipen och har nära till våra uppdragsgivare samt familjehem.

Vi journalför viktiga händelser kring barnet och erbjuder möjlighet till sammanställningar utifrån BBIC inför uppföljningsmöten.

Våra familjehem har kulturkompetens samt erfarenhet från människovårdande yrken.

Samtliga familjehem är utbildade i Socialstyrelsens grundutbildning Ett hem att växa i. Vi fortbildar våra familjehem i anknytningsteori, lågaffektivt bemötande samt positivt föräldraskap.

Samtliga familjehem är utredda enligt Nya Kälvestén. Materialet tolkas och utredaren handleds av leg psykolog.

Samtliga familjehem deltar i grupphandledning samt enskild handledning.

Vi erbjuder utredningsplaceringar och genomför BBIC utredningar jämlikt Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap §1 under utredningstiden på uppdrag/delegation av den placerande nämnden.

Socionombemanning samt introduktion av nyanställda

Vi har gedigen erfarenhet av arbete med myndighetsutövningsom socialsekreterare och arbetsledare på Individ- och Familjeomsorgen.

Vi har BBIC utbildning som utbildare och har arbetat med modellen sedan implementeringstidens begynnelse med projektkommunerna i Sverige.

Vi bemannar som socialsekreterare på barn- och ungdom och har erfarenhet att företräda nämnden vid LVU förhandlingar i Förvaltningsrätten.

Vi bemannar som familjerättssekreterare.

Vi har kompetens inom FFT-funktionell familjeterapi, lösningsfokus och arbetar utifrån ett salutogent perspektiv hos individen.

Vi går in som mentorer till nyanställda socialsekreterare och arbetsledare. Vi vet hur livet kan se ut på Socialbyrån och vilka processer som de anställda måste hantera.

Öppenvård

Vi erbjuder tilläggstjänster i form av stöd vid umgänge med det biologiska nätverket samt observationsuppdrag där vi dokumenterar samspel mellan det placerade barnet och föräldrar.

Vi erbjuder öppenvårdstjänster i form av riskbedömningsutredningar som komplement till barnavårdsutredningar.

Riskbedömningar som vi använder är utvecklade vid Linköpingsuniversitetet.

Vi utför evidensbaserade, strukturerade riskbedömningar i enskilda ärenden vid partnervåld, stalkning samt vid hedersrelaterad problematik. Bedömningsverktygen används frekvent av polis, kriminalvård, rättspsykiatri samt inom ett ökande antal sociala myndigheter. Vi har formell behörighet att använda instrumenten.

SARA:SV-Bedömning av risker för partnervåld

Partnervåld är som regel repetitivt och gränsöverskridande till sin natur. Efter att vi utfört en strukturerad bedömning av riskerna i ert enskilda ärende kan ni besluta om insatser och skydd.

SAM-Bedömning av risker vid stalkning

Allt fler människor och organisationer utsätts för systematisk förföljelse av olika slag. Bedömningen ger en bild av vilka risker som är förknippade med ert unika ärende.

PATRIARK-Bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Problemen med hedersrelaterat våld och förtryck växer snabbt. Problemområdet är invecklat och känsligt och offren är ofta unga människor. Genom att låta oss göra en evidensbaserad riskbedömning i era enskilda ärenden förbättrar ni beslutsunderlaget.

Handledning

Vi arbetar med processhandledning i grupp och enskilt.

Vi erbjuder handledning till familjehem samt personalgrupper på socialtjänsten.

Vår grund vilar i systemteorin, det salutogena förhållningssättet, anknytnings- och mentaliseringsteorin.

Ramen för handledning sätts i överenskommelse med uppdragsgivaren.

Vi arbetar utifrån handledarföreningens etiska kod och ingår handledningsöverenskommelser med den handledda.

Vi har kunskap iBBIC samt myndighetsutövningen som socialsekreterare vilket ger oss en större förståelse för den handleddas samlade arbetssituation.

Vi anordnar utbildningar

Vi anordnar utbildningar för familjehem i Socialstyrelsens material Ett hem att växa i.

Vi anordnar utbildningar i BBIC, grundutbildning.

Vi kan skräddarsy utbildningar utifrån era behov på Socialtjänsten med vår leg psykolog med teman som trauma, personlighetsstörningar mm. Tveka inte att höra av er.

Elitidrott

Vi erbjuder handledning samt coaching till elitidrottare som satsar internationellt och nationellt på elitnivå. Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till oss!

Terapi & Mindfulness

Vi erbjuder terapisamtal till privatpersoner eller hela familjesystem.

Vi arbetar även som instruktörer i MBSR Mindfulness baserad stressreduktion för professionella och privatpersoner.

Alla människor uppfattar verkligheten på olika sätt, eftersom de har olika erfarenheter och intressen. Vi fokuserar på det som fungerar och arbetar med positiv omformulering och hela system som den enskilde ingår i.