Förstärkt familjehemsvård

Barn som placeras i samhällsvård har behov av trygga och stabila vuxna och relationer som varar över tid.

Våra familjehem ska ha det känslomässiga överskottet som krävs för att ge ett placerat barn trygghet, stabilitet och möjlighet att utveckla goda levnadsvanor.

Att arbeta i team ser vi som en självklarhet för alla parter och vill verka för goda relationer med socialtjänsten och barnets biologiska familj. Vi ingår i det delade föräldraskapet.

Vi på Familjehem-Bemanning Kristianstad AB står för handledning till familjehem och tillgänglighet dygnet runt. Vi tillämpar närhetsprincipen och har nära till våra uppdragsgivare samt familjehem.

Vi journalför viktiga händelser kring barnet och erbjuder möjlighet till sammanställningar utifrån BBIC inför uppföljningsmöten.

Våra familjehem har kulturkompetens samt erfarenhet från människovårdande yrken.

Samtliga familjehem är utbildade i Socialstyrelsens grundutbildning Ett hem att växa i. Vi fortbildar våra familjehem i anknytningsteori, lågaffektivt bemötande samt positivt föräldraskap.

Samtliga familjehem är utredda enligt Nya Kälvestén. Materialet tolkas och utredaren handleds av leg psykolog.

Samtliga familjehem deltar i grupphandledning samt enskild handledning.

Vi erbjuder utredningsplaceringar och genomför BBIC utredningar jämlikt Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap §1 under utredningstiden på uppdrag/delegation av den placerande nämnden.

Socionombemanning samt introduktion av nyanställda

Vi har gedigen erfarenhet av arbete med myndighetsutövningsom socialsekreterare och arbetsledare på Individ- och Familjeomsorgen.

Vi har BBIC utbildning som utbildare och har arbetat med modellen sedan implementeringstidens begynnelse med projektkommunerna i Sverige.

Vi bemannar som socialsekreterare på barn- och ungdom och har erfarenhet att företräda nämnden vid LVU förhandlingar i Förvaltningsrätten.

Vi bemannar som familjerättssekreterare.

Vi har kompetens inom FFT-funktionell familjeterapi, lösningsfokus och arbetar utifrån ett salutogent perspektiv hos individen.

Vi går in som mentorer till nyanställda socialsekreterare och arbetsledare. Vi vet hur livet kan se ut på Socialbyrån och vilka processer som de anställda måste hantera.

Öppenvård

Vi erbjuder tilläggstjänster i form av stöd vid umgänge med det biologiska nätverket samt observationsuppdrag där vi dokumenterar samspel mellan det placerade barnet och föräldrar.

Vi erbjuder öppenvårdstjänster i form av riskbedömningsutredningar som komplement till barnavårdsutredningar.

Riskbedömningar som vi använder är utvecklade vid Linköpingsuniversitetet.

Vi utför evidensbaserade, strukturerade riskbedömningar i enskilda ärenden vid partnervåld, stalkning samt vid hedersrelaterad problematik. Bedömningsverktygen används frekvent av polis, kriminalvård, rättspsykiatri samt inom ett ökande antal sociala myndigheter. Vi har formell behörighet att använda instrumenten.

SARA:SV-Bedömning av risker för partnervåld

Partnervåld är som regel repetitivt och gränsöverskridande till sin natur. Efter att vi utfört en strukturerad bedömning av riskerna i ert enskilda ärende kan ni besluta om insatser och skydd.

SAM-Bedömning av risker vid stalkning

Allt fler människor och organisationer utsätts för systematisk förföljelse av olika slag. Bedömningen ger en bild av vilka risker som är förknippade med ert unika ärende.

PATRIARK-Bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Problemen med hedersrelaterat våld och förtryck växer snabbt. Problemområdet är invecklat och känsligt och offren är ofta unga människor. Genom att låta oss göra en evidensbaserad riskbedömning i era enskilda ärenden förbättrar ni beslutsunderlaget.

Handledning

Vi arbetar med processhandledning i grupp och enskilt.

Vi erbjuder handledning till familjehem samt personalgrupper på socialtjänsten.

Vår grund vilar i systemteorin, det salutogena förhållningssättet, anknytnings- och mentaliseringsteorin.

Ramen för handledning sätts i överenskommelse med uppdragsgivaren.

Vi arbetar utifrån handledarföreningens etiska kod och ingår handledningsöverenskommelser med den handledda.

Vi har kunskap iBBIC samt myndighetsutövningen som socialsekreterare vilket ger oss en större förståelse för den handleddas samlade arbetssituation.

Vi anordnar utbildningar

Vi anordnar utbildningar för familjehem i Socialstyrelsens material Ett hem att växa i.

Vi anordnar utbildningar i BBIC, grundutbildning.

Vi kan skräddarsy utbildningar utifrån era behov på Socialtjänsten med vår leg psykolog med teman som trauma, personlighetsstörningar mm. Tveka inte att höra av er.

Elitidrott

Vi erbjuder handledning samt coaching till elitidrottare som satsar internationellt och nationellt på elitnivå. Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till oss!

Terapi & Mindfulness

Vi erbjuder PDT, psykodynamiskterapi.

Jag heter  Tanja Vebster och erbjuder individualterapi, parterapi samt familjeterapi i Kristianstad i privat regi.

Den kliniska erfarenheten som jag har finns sedan 20 år tillbaka i samhällsvården om barn och deras familjer.

Jag är utbildad socionom, har en fil kand i socialt arbete, utbildad handledare i psykosocialt arbete via Ersta sköndal högskola och senast inom PDT under handledning av Malmö Psykologcentrum, leg terapeut. Därtill är jag diplomerad coach och diplomerad via ICF, FFT-familjeterapeut och MBSR- mindfullness stressreduktion instruktör för professionella.

Jag erbjuder numera terapi till enskilda individer, parterapi och familjeterapi med relationell inriktning.

Min mottagning finner du i Kristianstad på Lingenäsvägen 21, på Näsbygård.

Varmt välkommen.

Vad är PDT?

Psykodynamisk terapi PDT. Vad är det för något?

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för många olika behandlingsmetoder som är grundade på psykologisk vetenskap. Den mest kända av dem är psykoterapi. Det är inte ovanligt att psykoterapi och psykologisk behandling kombineras med läkemedel.

Det finns psykoterapi och psykologisk behandling för många olika diagnoser och tillstånd. Bland annat finns det metoder inriktade på depression, ångest, fobier, ätstörningar och andra former av psykisk ohälsa.

Det finns även metoder som är inriktade på smärta, stresshantering, rökavvänjning och andra livsstilsförändringar.

Psykodynamisk terapi, PDT

Psykodynamiska terapier, som förkortas PDT, utgår från att psykiska besvär kan bero på inre, obearbetade konflikter som man inte själv är medveten om. Konflikterna kan till exempel handla om balansen mellan att vara beroende av andra och att vara fri, eller mellan vad man drömmer om och de begränsningar som verkligheten innebär. Det kan finnas obearbetad sorg som kan upptäckas och bearbetas i terapin.

När du går i PDT arbetar du därför ofta med att förstå dig själv, dina relationer, och andra människor på ett nytt sätt. Det sker delvis genom att du bearbetar relationer, upplevelser och minnen från din barndom och uppväxt för att förstå hur dessa påverkar ditt liv här och nu.

En viktig del av den psykodynamiska behandlingen handlar om att du ska formulera din personliga berättelse om din uppväxt och om det liv du lever nu och om det liv som du skulle vilja leva. Det kan leda till att du uppnår personliga målsättningar som till exempel:

Att du stärker din självkänsla.

Att du upplever en ökad inre trygghet.

Att du lättare ser gränserna mellan dina och andras behov.

Att du utveckar en förmåga att hantera dina känslor.

Att du lär dig att förstå vad du egentligen vill i ditt liv.

Arbetssätt inom PDT

I PDT används inte någon manual som beskriver vilka steg ni ska ta för att komma tillrätta med problemen. Metoden är i stället utforskande till sin natur. Målen som ni har satt upp med terapin kan vara ett eller flera, och ni måste inte till en början veta exakt hur ni ska nå dit. Längre fram utvärderas terapin så att det blir tydligt hur väl ni har lyckats, eller delvis lyckats nå målen.

PDT som lång- och korttidsterapi

Du kan gå i PDT under kortare eller längre tid. Korttidsterapi har ofta fokus på ett bestämt område eller problem, och innebär att du träffar en behandlare mellan 12 och 40 samtal. Långtidspsykoterapi kan däremot pågå under flera år.

Alla människor uppfattar verkligheten på olika sätt, eftersom de har olika erfarenheter och intressen. Vi fokuserar på det som fungerar och arbetar med positiv omformulering och hela system som den enskilde ingår i.